Referat af generalforsamling

Tirsdag den 20. juli 2021 fra 16.30 – 18.00 afholdte andelsstalden Bornholm Nu generalforsamling i VIP-lokalet på travbanen på Bornholm.

1.Valg af dirigent og referent

Formanden tog ordet og bød alle i forsamlingen velkommen til dette års generalforsamling. Han sagde, at bestyrelsen foreslog Carsten Jensen som dirigent. Carsten Jensen takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen var udsendt til medlemmerne den 28. juni 2021. Derefter blev Birthe Sørensen foreslået som referent, hvilket hun accepterede.

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det forløbne år v/Bjarne Hansen

Formanden tog ordet og gennemgik beretningen. Efter endt beretning blev der spurgt, om nogen i forsamlingen havde nogen kommentarer til beretningen. Da dette ikke var tilfældet, blev beretningen enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport og driftsbudget v/Per Dunk Pedersen

3.1.  Regnskab for 2020: Per Dunk Pedersen kunne konstatere, at årsrapporten var underskrevet den 10. juni 2021 og efterfølgende udsendt til medlemmerne. Han gennemgik derefter Årsrapporten. Efter endt gennemgang spurgte han forsamlingen, om der var nogen spørgsmål til Årsrapporten. Da dette ikke var tilfældet, blev årsrapporten enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

3.2. Driftsbudget for 2021: Per Dunk Pedersen gennemgik driftsbudgettet for 2021. Efter endt gennemgang blev der igen spurgt, om der var nogen spørgsmål til driftsbudgettet. Da dette ikke var tilfældet, blev budgettet godkendt med klapsalver.

4. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

5. Forslag fra medlemmer

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.

6. Fastlæggelse af årligt kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket pr. medlem er kr. 200,- pr. måned.

7. Valg af formand

Bjarne Hansen blev genvalgt ved klapsalver og takkede for valget.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Rigmor Larsen blev genvalgt ved klapsalver.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået Michael Martens og Jette Laursen som suppleanter til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.

10. Valg af revisor

Robert Sørensen var blevet foreslået og blev genvalgt.

11. Valg af revisor suppleant

Bent-Ole Mortensen var blevet foreslået og blev genvalgt.

12. Eventuelt

Formanden tog ordet og sagde, at der var mange medlemmer, der gerne ville vide hvordan konstruktionen af stalden var. Stalden lejer heste af Team Bornholm nu på fordelagtige vilkår.

Derefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden.